Week 46

DIENSTEN: 

ZONDAG 20 NOVEMBER 9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (Zondag der Voleinding)

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie in het lokaal.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST: Klaas Albada (682124)

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENST: Op zondag 20 november noemen we de namen van wie het afgelopen jaar zijn overleden. De familie heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Na het noemen van deze namen kan wie dat wil naar voren lopen en ook een kaarsje aansteken.  Als schriftlezing heb ik gekozen Openbaring 21: 1-5. In dit geliefde Bijbelgedeelte staat dat onze tranen zullen worden afgewist en wij mogen vertrouwen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Laat ons de liefde van Christus delen, zodat het steeds meer wordt. ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: Met de namen van onze geliefden die zijn overleden in ons hart gaan we verder. De kerkelijke kalender maakt een nieuw begin met advent.We kijken uit naar het feest van het Licht. In vier adventszondagen bereiden we ons voor. Deze adventszondagen volgen we de verhalen van de vrouwen uit het geslachtsregister van Jezus. Mattheüs begint zijn evangelie met een lijst van voorvaders van Jezus. Heel opvallende komen daar een aantal vrouwen in voor. Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Deze uitzonderlijke vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld. Over de bekendste vrouw lezen we in het geboorteverhaal van Jezus, zijn moeder Maria. Er is ook een prachtig lied, dat hier bij aansluit: Er is een lijn van vrouwen, lied 738. In vers 3 gaat het over deze vier. 

Kom zing het lied van Tamar

die opkomt voor haar recht

en zing het lied van Rachab

en haar geloofsgevecht

en zing met Ruth uit Moab:

in uw gemeente ben ik thuis,

en zing ook van Batseba

die meebouwt aan Gods huis.

 Vrede en alle goeds van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com

KOFFIEOCHTEND: Dinsdagochtend 15 november inloop met koffie in het lokaal naast de Kerk van Stavoren van 10.00 uur tot 11.00 uur. Iedereen is welkom.

WANDELEN MET EEN GEDICHT: Zaterdagmiddag 19 november is de volgende wandeling. De wandeling is ongeveer 10 kilometer. Voor meer informatie en opgave graag contact opnemen met Anita Albada (bellen of appen 06-29360589)

BIJBELSTUDIE: Dinsdag 22 november hebben we de volgende bijbelstudie ‘Met Jezus aan tafel’ van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Lokaal. Graag opgeven bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

ZANGDIENST: Voor de zangdienst van 22 januari 2023, met als thema: Zingend geloven, vragen wij u om 2 favoriete liederen door te geven, zodat we die in de zangdienst kunnen verwerken. Er liggen formulieren in de kerk of een briefje bij Jantsje de Boer Achterdelft 20 in de bus voor 22 november. Zo proberen we er samen een mooie dienst van te maken. De Zangdienstcommissie.

IT GIET OAN: Als deze woorden in 1985 klinken staat heel Nederland op zijn kop. Henk Kroes oud-voorzitter van de Koninklijke vereniging “De Friese Elf Steden” weet het zich na al die jaren nog te herinneren. Op zondag 20 november 2022 om 14.30 uur vertelt hij hierover tijdens een Friestalige Pommerantenpreek in de Doopsgezinde Kerk te Stavoren. Maar dhr. Kroes neemt u ook mee naar zijn jeugd, naar het gezin wat hem heeft gevormd tot de mens die hij is geworden en naar zijn huidige werk als bouwmeester bij “Nijkleaster-Westerhûs” een klooster nieuwe stijl nabij Jorwerd. Een plek waar Stilte, Ferbining en Besinning centraal komt te staan. Uit welke bron haalt Henk Kroes zijn inspiratie, wat houdt hem gaande?  Namens de Doopsgezinde Gemeente, Petra Gelders.

BEDANKT: Wij willen graag een ieder bedanken voor de overweldigende belangstelling voor het verblijf in het ziekenhuis en thuis. Wij zijn dankbaar dat goed gegaan is, maar bovenal mogen we ook dank zeggen aan onze Heer. Een lieve groet van Abe en Coba.

OVERLEDEN: ‘De Heer is mijn Herder’ staat er boven de rouwkaart van Hidde Couperus. Hidde Couperus is overleden op donderdag 10 november op een leeftijd van 82 jaar. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 16 november om 14.00u. in de Protestantse Kerk te Stavoren waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats te Stavoren. De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl. Gelegenheid tot condoleren is voorafgaande aan de dienst vanaf 13.30u. Wij wensen de familie de komende periode veel sterkte toe.

AGENDA: Dinsdagochtend 15 november van 10.00 tot 11.00u.: koffie drinken in het lokaal, zaterdagmiddag 19 november: wandelen met een gedicht en dinsdagochtend 22 november om 10.00u.: bijbelstudie in het lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *