Week 45

DIENSTEN: 

ZONDAG 13 NOVEMBER 11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST: Henk de Roos (681739)

BLOEMENDIENST: Pieter en Annie Zwaan

BIJ DE DIENST: We lezen op zondag 13 november verder uit het evangelie van Lukas 20: 27-38. De sadduceeën komen met een vraag. Níet zomaar een vraag. Zij willen Jezus uittesten. Met een hartelijke groet van Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

UIT DE PASTORIE: Op 2 november was het Allerzielen en bracht ik samen met mijn moeder een bloemetje naar het graf van mijn vader. Deze dagen ontvangt de familie van wie een dierbare in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden een brief met een uitnodiging voor de eeuwigheidszondag, 20 november 2022. Op deze zondag worden in veel kerken de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Ook is tijdens de viering gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor onze geliefden die langer geleden zijn gestorven. Sela heeft een mooi lied met als titel ‘De mensen die we missen’. Een vers daaruit gaat als volgt:

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

Vrede en alle goeds van ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

BIJBELSTUDIE: Dinsdag 8 november hebben we de tweede bijbelstudie ‘Met Jezus aan tafel’ van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Lokaal. Graag opgeven bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of aafkejnicolai@gmail.com)

GEMEENTEAVOND: Donderdagavond 10 november om 19.30 is de gemeenteavond in het lokaal. Aan de orde komen o.a. de notulen van de vorige vergadering, de begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie. Verder het uitloten van de aandelen en het vervolg van de gemeenteberichten nu Ons Kerkblad vanaf begin volgend jaar niet meer uitkomt. Na de pauze gaan we onder begeleiding van ds. A.J. Nicolai een aantal liederen zingen uit het liedboek.

KOFFIEOCHTEND: Dinsdagochtend 15 november inloop met koffie in het lokaal naast de Kerk van Stavoren van 10.00 uur tot 11.00 uur. Iedereen is welkom.

WANDELEN MET EEN GEDICHT: Zaterdagmiddag 19 november is de volgende wandeling. De wandeling is ongeveer 10 kilometer. Voor meer informatie en opgave graag contact opnemen met Anita Albada (bellen of appen 06-29360589)

BLOEMENDIENST: Bijna elke zondag worden er door een gemeentelid, bloemen na de kerkdienst bezorgd bij de ouderen,  bij mensen die ziek zijn of die wel een bloemetje kunnen gebruiken.. Verscheidene gemeenteleden werken hier al jarenlang aan mee, maar wat zou het prachtig zijn wanneer er nog meer mensen hieraan meedoen. Uit ervaring kan ik zeggen dat het ontzettend leuk en dankbaar is om te doen!  Dus.. lijkt het je leuk om ook eens een bloemetje te brengen, geef je op bij de diaconie. Een mailtje sturen mag ook bjsmid@hotmail.com. Tot slot, wanneer je iemand kent die wel een bloemetje kan gebruiken, meld dit bij een van de diakenen.  Hartelijke groet,  Henriëtte Smid

ZANGDIENST: Voor de zangdienst van 22 januari 2023, met als thema: Zingend geloven, vragen wij u om 2 favoriete liederen door te geven, zodat we die in de zangdienst kunnen verwerken. Er liggen formulieren in de kerk of een briefje bij Jantsje de Boer Achterdelft 20 in de bus voor 22 november. Zo proberen we er samen een mooie dienst van te maken. De Zangdienstcommissie.

IT GIET OAN: Als deze woorden in 1985 klinken staat heel Nederland op zijn kop. Henk Kroes oud-voorzitter van de Koninklijke vereniging “De Friese Elf Steden”  weet het zich na al die jaren nog te herinneren. Op zondag 20 november 2022 om 14.30 uur vertelt hij hierover tijdens een Friestalige Pommerantenpreek in de Doopsgezinde Kerk te Stavoren. Maar dhr. Kroes neemt u ook mee naar zijn jeugd, naar het gezin wat hem heeft gevormd tot de mens die hij is geworden en naar zijn huidige werk als bouwmeester bij “Nijkleaster-Westerhûs” een klooster nieuwe stijl nabij Jorwerd. Een plek waar Stilte, Ferbining en Besinning centraal komt te staan. Uit welke bron haalt Henk Kroes zijn inspiratie, wat houdt hem gaande?  Namens de Doopsgezinde Gemeente, Petra Gelders.

GEBOREN: Op 23 Oktober is op de Wurdze in Balk geboren Susan Marjanne. Ze is het dochtertje van Arend Siemonsma en Anna Visser en zusje van Abe en Pieter. En op 28 Oktober is in de Smidstraat geboren Thijs Jaring. Hij is het zoontje van Wieger en Tina Zwaan-Veenstra en broertje van Siem. We wensen hen allen, en ook de (oer) pakes en beppes veel geluk en plezier met kleine Susan en Thijs in hun beide families erbij en Gods zegen over deze nieuwe levens. Een geboorte roos wordt er namens de gemeente bezorgd. De diaconie.

AGENDA: Dinsdagochtend 8 november om 10.00u.: bijbelstudie in het lokaal en donderdagavond 10 november om 19.30u.: gemeenteavond in het lokaal, dinsdagochtend 15 november van 10.00 tot 11.00u koffie drinken in het lokaal en zaterdagmiddag 19 november Wandelen met een gedicht.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

(Het mailadres van de scriba is info@pgstavoren.nl)

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *